Get Adobe Flash player
  • Afnemende buiigheid. Morgen meest droog en minder wind december 10, 2018
    Verwachting voor vandaag en morgenVanavond neemt het aantal en de intensiteit van de buien steeds verder af. Vannacht is dan slechts nog een enkele lichte bui mogelijk. Er zijn ook opklaringen en de minima liggen tussen 5°C aan de kust en 1°C in het zuiden en oosten. De wind komt uit west tot noordwest en […]
  • Lange termijnverwachting december 10, 2018
    Maandag 17 december tot en met maandag 24 decemberGrote kans (70-80%) op een weertype met geregeld regen. De maximumtemperaturen liggen waarschijnlijk iets boven het langjarig gemiddelde, de minima liggen er ruim boven.Uitgifte: 10/12/2018 03.21 uur LT
  • Meerdaagse verwachtingen december 10, 2018
    Rustig, droog en vrij koud met in de nacht en ochtend op veel plaatsen lichte vorst. In het weekeinde een overgang naar zacht en wisselvallig weer. Er is dan een kleine kans (20-30%) op (natte) sneeuw.Uitgifte: 10/12/2018 03.21 uur LT

Algemene voorwaarden

I Algemene voorwaarden voor zowel verhuur als verkoop

II Algemene voorwaarden voor uitsluitend verhuur

 

Artikel 1 Wettelijke regelingen

Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Jump Up en klant is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

2.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Jump Up ).

2.2. Jump Up: de met de handelsnaam , in het handelsregister onder nummer 51326043VOF.

2.3. Klant: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Jump Up is gericht, met wie Jump Up  een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht.

2.4 Overeenkomst: iedere verbintenis met klant.

2.5 Opdracht: de overeenkomst tussen Jump Up en klant op grond waarvan Jump Up zaken en/of diensten aan klant levert.

2.6. Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Jump Up en klant.

2.7. (Af)Levering: het in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, van een door klant gebruikte hulppersoon en/of van een door klant ingeschakelde derde brengen van de zaken welke voorwerp zijn van enige overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Jump Up en klant.

2.8. Borg: zekerheidsstelling van de klant ten behoeve van zijn betalingsverplichting en overige verplichtingen. De hoogte van de borg wordt vastgesteld door Jump Up .

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Jump Up van zaken en/of diensten ten behoeve van klant.

3.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zaken en/of diensten die Jump Up geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant doorlevert, alsmede op zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Jump Up door een derde aan klant worden geleverd.

3.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen Jump Up en klant gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Jump Up zijn bevestigd.

3.4. Jump Up wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van klant van de hand.

3.5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Jump Up en klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3.6. Indien een bepaling uit de tussen Jump Up en klant gesloten overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden elkaar overlappen, dan prevaleren de voorwaarden van de gesloten overeenkomst(en).

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Jump Up zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Jump Up kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door klant nog herroepen.

4.2. Offertes van Jump Up zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4.3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Jump Up de door klant verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat Jump Up tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Indien klant de door Jump Up bevestigde opdracht niet binnen twee werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Jump Up  tegenspreekt, staat de opdracht onherroepelijk vast.

Artikel 5 Prijzen, tarieven en betaling

5.1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

5.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief bezorg-, reis- en verblijfskosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De prijzen en wijze van betaling zijn vermeld op de website van Jump Up .

5.3. Betaling door klant dient voor (af)levering te geschieden, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.    

Artikel 6 Leveringstermijn                                                                                                                                                                       

6.1. De levertijd wordt door Jump Up bij benadering vastgesteld.

6.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Jump Up er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

6.3. De levertijd gaat pas in wanneer de betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan.

6.4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de overeenkomst geeft de klant in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van klant als gevolg van overschrijding van de levertijd door handelen of nalaten van een ingeschakelde vervoerder (bijvoorbeeld TNT Post) geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan over op klant na (af)levering van de zaak aan klant, een door klant gebruikte hulppersoon of derde.

7.2. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken van de geleverde zaken en/of diensten. Jump Up is nimmer aansprakelijk en klant vrijwaart Jump Up voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde zaken.

7.3. Jump Up is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet persoon, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.

7.4. Jump Up is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jump Up is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was klant van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.

7.5. De aansprakelijkheid van Jump Up jegens klant is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Jump Up in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

7.6. Indien Jump Up bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inschakeling van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Jump Up , naast het overige wat hierover in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Jump Up en haar (niet-)ondergeschikten. Jump Up is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.

7.7. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jump Up , zal klant Jump Up vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde zaken.

7.8. Indien Jump Up , zonder de opbouw van de zaak in opdracht te hebben, wel bij de opbouw hulp en bijstand –van welke aard ook- verleent, geschiedt dit geheel onverplicht en voor rekening en risico van klant.

  Artikel 8 Inspectie en melding

8.1. Klant is verplicht de aan hem geleverde zaken voorafgaand aan de levering of het gebruik te inspecteren en ter zake eventuele waarneembare gebreken terstond bij Jump Up te melden en zulks nadien omgaand schriftelijk aan Jump Up te bevestigen.

8.2. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk, indien klant in gebreke is gebleven met het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

8.3. Jump Up is gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

8.4 Alle vorderingen en verweren jegens Jump Up en de door Jump Up bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden verjaren na één jaar na (af)levering van de zaak en/of dienst.

Artikel 9 Overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft Jump Up het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Jump Up tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

9.2. Onder overmacht als in lid 1 van dit artikel worden in elk geval, doch niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van de onder de overeenkomst begrepen zaken, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van Jump Up calamiteiten bij Jump Up zoals brand, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

Artikel 10 Opschorting en beëindiging overeenkomst

10.1. Jump Up is gerechtigd om de overeenkomst(en) buitengerechtelijk te ontbinden indien klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop Jump Up het schrijven verstuurt, is beslissend voor het moment van ontbinding.

10.2. Ontbinding volgens lid 1 van dit artikel ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Jump Up geleverde zaken en/of diensten, tenzij Jump Up terzake van die bepaalde zaak en/of dienst in verzuim is. Klant is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.

Artikel 11 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom

11.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst en/of rechtshandeling geleverde en/of ontwikkelde zaken berusten uitsluitend bij Jump Up . Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Klant verkrijgt niet het recht en het is klant verboden om de zaak na te maken, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te wijzigen of te reconstrueren.

11.2. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op de zaken te verwijderen of te wijzigen.

11.3. Het is klant slechts na schriftelijke toestemming van Jump Up toegestaan beeldmateriaal van Jump Up te publiceren.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. Jump Up is gerechtigd (onderdelen van) de geleverde zaken bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigen, mits Jump Up   vergelijkbare kwaliteit en/of functionaliteit levert aan klant.

12.2. Jump Up gebruikt de gegevens van klant slechts voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering.

12.3. Geschillen tussen Jump Up en klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Jump Up van producten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

II Bijzondere bepalingen voor verhuur

Onderstaande bepalingen zijn naast I (algemene bepalingen voor zowel verhuur als verkoop) van toepassing in geval van verhuur van zaken door Jump Up .

Artikel 13 Algemene bepalingen

13.1. Bij aanvang van de huurovereenkomst dient klant de zaak zelf bij Jump Up op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient klant de zaak terug te brengen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat Jump Up zich met het brengen en/of terughalen van de gehuurde zaak zal belasten. Indien dit het geval is, zullen de kosten van brengen en/of terughalen van de gehuurde zaak bij klant in rekening worden gebracht, zoals vermeld op de website van Jump Up.

13.2. Indien Jump Up en klant zijn overeengekomen dat Jump Up de gehuurde zaak bij een door klant opgegeven locatie zal bezorgen, zal Jump Up ernaar streven de gehuurde zaak op de overeengekomen leveringsdatum en -tijd te bezorgen. Indien Jump Up  om welke reden dan ook de gehuurde zaken niet tijdig aan het adres van klant aflevert, heeft klant geen recht op vergoeding van schade ten gevolge van het niet tijdig bezorgen van de zaak door Jump Up.

13.3. Het is klant niet toegestaan de zaak aan een derde te verhuren.

13.4. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en vrije dagen) meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een hele dag.

Artikel 14 Verplichtingen van klant

14.1. Klant draagt er (preventief) zorg voor dat:

a) voldoende ruimte en een schone ondergrond voor plaatsing van de zaak beschikbaar is en de zaak niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken wordt geplaatst, althans dat het terrein c.q. de ruimte alwaar de zaak wordt gebruikt zodanig is dat gebruik conform de instructie- en spelregels mogelijk is. Indien bij bezorging door Jump Up blijkt dat plaatsing van de zaak niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat onvoldoende ruimte aanwezig is), dan is klant de volledige som van de overeenkomst aan Jump Up verschuldigd.

Indien plaatsing van de zaak door Jump Up meer tijd vergt dan de door Jump Up ingeplande tijd, wordt bij klant een door Jump Up te bepalen bedrag, voor de tijd bovenop de geplande tijd, kosten in rekening gebracht, waarbij op hele uren wordt afgerond (naar boven).

b) er een aansluiting van 220V met randaarde aanwezig is, indien de zaak moet worden gevoed met spanning;

c) er bij het laden en lossen van zaken minimaal een persoon namens klant aanwezig is om te helpen en bij zaken met een gewicht van meer dan dertig kilogram er minimaal twee personen namens klant aanwezig zijn;

d) eventuele vergunningen van overheidswege zijn verkregen.

14.2. Klant verklaart het gebruik en de spelregels van de gehuurde zaak te kennen en te respecteren op het moment dat de zaak afgehaald of afgeleverd wordt en/of opgebouwd wordt. Klant dient de eventuele instructie- en/of spelregels van de zaak in acht te nemen.

14.3. Het is klant niet toegestaan de zaak te beplakken, beschrijven, beschilderen of op andere wijze te bewerken of te voorzien van enige aanduiding of toevoeging.

14.4. Klant heeft de plicht de zaak bij harde wind (> windkracht 5) binnen te halen c.q. veilig te stellen, teneinde schade te voorkomen.

14.5. Een eventueel bij de zaak behorende blower dient apart van de transporttas te worden vervoerd door klant, teneinde schade te voorkomen.

14.6. De zaak wordt compleet en in de staat waarin deze verkeerde bij (af)levering van de zaak teruggebracht door klant, of in geval van ophalen door Jump Up , vóór het afgesproken tijdstip gereed gezet. Eventuele geconstateerde gebreken bij of na terugneming van de zaak door Jump Up worden geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd dat de zaak zich bij klant bevond. Klant is verplicht tot het goed onderhouden en schoonmaken van de zaak, zoals vermeld op de instructie- en/of spelregels. De zaak dient juist te worden ingeleverd, dat wil zeggen opgeborgen en verpakt zoals vermeld op de instructie- en/of spelregels.

14.7. Klant dient eventuele vermissing en/of beschadiging per direct tijdens de periode van gebruik aan Jump Up te melden.

14.8. Indien de zaak per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien de zaak niet op de daartoe door Jump Up aangegeven plaats en het in de overeenkomst opgenomen tijdstip is teruggebracht. Bij langer gebruik van de zaak dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De klant kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

14.9. Indien klant de zaak eerder bij Jump Up aflevert dan in de overeenkomst is opgenomen, is klant toch de volledige huursom van de overeenkomst verschuldigd.

Artikel 15 Schade

15.1. Eventuele kosten ontstaan door het nalaten van werkzaamheden zoals beschreven in artikel 14 worden door Jump Up in rekening gebracht bij klant. Voor alle overige werkzaamheden aan de zaak door Jump Up verband houdend met het handelen of nalaten van klant, brengt Jump Up een bedrag bij klant in rekening, welk bedrag in beginsel is vermeld op de website van Jump Up.

15.2. Bij opberging of verpakking door klant van de zaak op een andere wijze dan volgens de instructie- en/of spelregels, waaronder doch niet uitsluitend het niet droog opbergen, wordt een bedrag in rekening gebracht bij klant, zoals vermeld op de website van Jump Up Tevens verleent klant voor het (opnieuw) verpakken van de zaak, haar hulp/medewerking aan Jump Up.

15.3. Vermissing en/of beschadiging van de zaak en de schade die Jump Up daardoor lijdt, wordt door Jump Up in rekening gebracht bij klant.

15.4. Indien de zaak tijdens de ingebruikname door klant beschadigd raakt, brengt Jump Up de kosten van reparatie bij klant in rekening, dan wel de kosten in verband met reparatie door Jump Up waarbij een uurtarief geldt zoals vermeld op de website van Jump Up , en de afschrijving van de zaak bij klant in rekening wordt gebracht, dan wel de kosten van reparatie door een derde. Indien de zaak tijdens de ingebruikname door klant onherstelbaar beschadigd raakt, brengt Jump Up de vervangingswaarde van de zaak bij klant in rekening.

15.5. Het recht van Jump Up de in artikel 15 genoemde kosten bij klant in rekening te brengen, verjaart na één jaar vanaf de datum waarop de zaak/zaken terug in bezit van Jump Up is/zijn gekomen na de verhuurperiode.

Artikel 16 Opschorting en beëindiging huurovereenkomst

16.1. Indien klant aan Jump Up meedeelt de overeenkomst niet na te komen, is deze een vergoeding verschuldigd, te weten 15% van de som van de overeenkomst tot zes maanden voor de uitvoering van de overeenkomst, 20% van de som van de overeenkomst tot drie maanden voor uitvoering van de overeenkomst, 30% van de som van de overeenkomst tot een maand voor uitvoering van de overeenkomst, 40% van de som van de overeenkomst tot veertien dagen voor uitvoering van de overeenkomst, 60% van de som van de overeenkomst tot drie dagen voor uitvoering van de overeenkomst en 100% indien de mededeling minder dan drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst geschiedt.

16.2. Indien de periode van overmacht (zoals beschreven in artikel 9) langer dan twee dagen heeft geduurd, heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Jump Up gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt tengevolge van die ontbinding. Klant is gehouden tot betaling van alle zaken en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan klant door Jump Up zijn geleverd.

16.3. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Jump Up gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Jump Up te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van klant waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Jump Up gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij deze te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Jump Up Jump Up  bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en). In geval van opschorting krachtens de eerste volzin van dit lid. wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen.

16.4. Bij verhuur van opblaasbare spelen en/of vergelijkbare opblaasbare producten/attributen (verder aangeduid als de opblaasbare zaak)die slechts buiten gebruikt kunnen worden, kunnen zowel Jump Up als klant de overeenkomst (slechts ten aanzien van de huur van de opblaasbare zaak) kosteloos ontbinden indien een regenkans van 70% of meer wordt voorspeld en/of een windkracht hoger dan windkracht 5 (op de schaal van Beauford) wordt voorspeld. Dit onder de voorwaarde dat de ontbinding wordt ingeroepen voordat Jump Up begonnen is met de (af)levering van de opblaasbare zaak.

16.5. Klant kan slechts kosteloos ontbinden conform artikel 16.4., indien in de tussen Jump Up en klant gesloten overeenkomst is opgenomen in welke plaats (stad/dorp) de opblaasbare zaak door klant gebruikt zou worden en indien klant aantoont dat de opblaasbare zaak niet in een overdekte ruimte geplaatst kan worden.

De weersverwachting dient te gelden voor de plaats waar klant de opblaasbare zaak voornemens was te gebruiken.

16.6. Klant kan de overeenkomst kosteloos ontbinden op grond van de voorspelde weersverwachting conform artikel 16.4. vanaf 24 uur voor het uitvoeringstijdstip van de overeenkomst op basis van de op dat tijdstip geldende weersverwachting.

16.7. Voor de kosteloze ontbinding conform het in dit artikel voorgaand genoemde, conformeert Jump Up zich enkel en alleen aan de weersverwachting volgens de website van het KNMI (www.knmi.nl).

16.8. Bij discussie tussen Jump Up en klant omtrent de in dit artikel opgenomen bepalingen, beslist Jump Up .